Inkortclutch

ømm: 8 / 10 /13
WLL Kg 2.000 / 3.150 / 5.300
Gewicht Kg 0,48 / 1,12 / 1,83

Categorie: